GamePUB.cz Recenze

Váš herní koutek - gaming communityA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Zverze pro tisk

Obchodní podmínky

Prodávající

Reklama

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Hifonics.cz, firma Maxx Czech Team s.r.o. (IČ: 28003594) se sídlem Kyjevská 64, 326 00 Plzeň

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího.

Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. V případě, že dojde ke snížení ceny zboží objednaného Kupujícím, má Kupující právo na snížení ceny zboží v již přijaté a nevyřízené objednávce a to na základě telefonické nebo emailové žádosti Kupujícího.

Prostředky komunikace

Pro účely vzájemné komunikace Kupujícího a Prodávajícího slouží zejména telefon, fax, email.

Náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku hradí Kupující nebo Prodávající dle charakteru použitého komunikačního prostředku, platných podmínek a sazebníků poskytovatelů komunikačního prostředku.

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu.

Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv a to až do té doby, kdy je již zboží připraveno k expedici. Pokud však byl produkt pro zákazníka objednán u dodavatele a dodavatelem na naši adresu doručen nebo pokud je na cestě k nám, tehdy již objednávku stornovat NELZE!

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto na přepravním listu a neprodleně je písemně oznámit dodavateli (tel./ fax: 371 728 812). Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v balíku.

Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení z důvodu:

  • bez udání důvodu,
  • zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.

Dodací lhůty

Informativní skladovou dostupnost a tedy i dodací lhůtu vidí Kupující na internetových stránkách Prodávajícího včetně možnosti dodání zboží. Přesnou dodací lhůtu, pokud je zboží skladem, nebo předpokládanou dodací lhůtu, pokud zboží není skladem, se Kupující dozví od Prodávajícího v momentu potvrzení objednávky.

Dodání zboží

Aktuální možnosti dodání zboží jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání v provozovně Prodávajícího.

Platební podmínky

Zboží může být placeno v hotovosti při převzetí. Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem. Kupující může zboží také uhradit bezhotovostně předem na bankovní účet Prodávajícího, při dodání zboží pak Kupující obdrží daňový doklad. Zboží může být uhrazeno také na splátky. Přesné podmínky jednotlivých platebních možností jsou zveřejněny v internetovém katalogu Prodávajícího nebo písemně na vyžádání.

Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. (§ 53), má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:

  • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
  • v původním obalu,
  • s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.).


Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz nás dopředu informujte.

Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. (Doporučeně neznamená na dobírku!)

Kupující nemůže odstoupit od smluv:

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího
  • na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze opotřebení nebo zastarání

Vrácení peněz:

Peníze jsou vracený prostřednictvím bankovního převodu nebo složenkou typu „C“, proto, v odstoupení od smlouvy, je nutné vždy uvést číslo bankovního účtu nebo adresu, na kterou si přejete prostředky vrátit.

Odpovědnost za vady/Reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.

Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data Kupujícího jsou Prodávajícím považovány za soukromé a důvěrné. Tyto data jsou tedy bezpečně uložena na našich chráněných serverech a samozřejmě nejsou poskytovány třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby, případně finanční instituce poskytující splátkový prodej, a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi.

Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení Kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání Kupujícího u Prodávajícího.

Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.

Informace od Kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Tuto změnu a její účinnost Prodávající vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách či jiným vhodným způsobem.

Reklama